Utvald bild

Geijerskolans inriktning

Geijerskolans profil

Stiftelsen Geijerskolan i Ransäter är en folkhögskola på kristen-humanistisk grund inspirerad av Erik Gustaf Geijer som folkbildare, vetenskapsman, musiker, tänkare och diktare.
Geijers tankar om den givna mänskliga ömsesidigheten, ”Intet jag utan ett du”, är något som genomsyrar alla skolans uppgifter och verksamhetsområden.

Det mänskliga samspelet bör utifrån denna grund komma till uttryck i människans skapelsegivna möjligheter. Dessa kan enligt Geijer liknas vid samspelet mellan handens fem fingrar:
”Med fem saker har jag befattat mig – ivrigt, om ej med framgång – filosofi, historia, vältalighet, poesi och musik. – Det är de fem fingrarna på min hand, vilka jag i ärlig slöjd uppövat och av vilka jag ej vill uppgiva någondera.”

Skolan ska hjälpa studerande till bildning och personlighetstillväxt. Skolan ska också genom sin verksamhet vara en resurs för regional och nationell utbildning. I denna ska verksamheten präglas av kulturell bredd och öppenhet.

Uppgifter

Geijerskolan ska i sin verksamhet utgå från Folkbildningens syften. Dessa är

  • att stärka och utveckla demokratin
  • att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation
  • att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • att bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

Samhällsutvecklingen ställer särskilda krav på folkbildningsinsatser och Geijerskolan ska därför vara öppen för att göra speciella insatser, som krävs i ett internationaliserat och mångkulturellt samhälle. Kulturevenemang i samverkan med det omgivande samhället är en väsentlig del av skolans verksamhet. Geijerskolan ska i sin utbildning och övrig verksamhet sträva efter att förvalta arvet efter Erik Gustaf Geijer och den breda humanism han representerade.
Till skolans verksamhet hör också seminarier, möten och konferenser.

Arbetsformer

Geijerskolan kan identifiera sina egna målgrupper och arbeta på olika nivåer. Den kan meddela grundläggande medborgerlig bildning samt profilerad och yrkesinriktad utbildning fram för allt på musikområdet. Det innebär att individens resurser skall stärkas samtidigt som respekten för och kunskapen om demokratins villkor och möjligheter främjas.
Arbetsformerna ska anpassas till den enskilda individens förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Studiemiljö och arbetsformer ska främja den studerandes personlighetsutveckling och stärka självförtroende och förmåga till skapande och självständigt kunskapssökande.

Kontakt- och rekryteringsverksamhet

Geijerskolan ska i sin verksamhet sträva efter samverkan med kommunala, statliga och kyrkliga organ, privata företag och organisationer samt andra utbildningsanordnare. Det ankommer på skolan att svara för ett väl planerat och långsiktigt rekryteringsarbete med särskild hänsyn till aktuella målgrupper och uppgifter.

Geijerskolans miljöarbete

Miljö- och klimatfrågor är viktiga och Geijerskolan arbetar för att öka och sprida kunskap bland studerande och personal. Miljöutredningar och forskningsrapporter redovisar ofta komplicerade globala samband. De behöver ingående kritiskt granskas och folkhögskolemiljön är ett bra forum för att föra sådana samtal.

Geijerskolan ska sträva efter att även fortsättningsvis verka för ett framsynt miljöarbete.

Ledning av verksamheten

Geijerskolan ska arbeta med att kontinuerligt utveckla verksamheten, kvalitetsarbete: kurser, pedagogisk metod, idéutveckling, personalutveckling, ekonomi, administration och fastighet. Skolan ska arbeta fram former och instrument för kontinuerlig utvärdering av verksamheten. Folkhögskolans möjligheter till nya kursformer och arbetssätt ska tas till vara och nya samverkansformer kan prövas.

Uppdragsutbildning

Skolan kan genomföra uppdragsutbildning vid sidan av den statsbidragsberättigade verksamheten. Uppdragsutbildningen ska harmonisera med skolans övriga verksamhet men också komplettera och utveckla denna.

Ekonomi

Skolan bör eftersträva, att så långt som möjligt genom samverkanspartners och på annat sätt få täckning för kostnader, som inte täcks av statsbidrag och kursdeltagare för att uppfylla den långsiktiga målsättningen om en ekonomi i balans.

Geijerskolan som miljö

Geijerskolan är en internatfolkhögskola men har även studerande som pendlar till Ransäter. Internatet blir kursdeltagarnas hem under studietiden och blir en övergångsform från föräldrahemmet till eget boende. Det innebär en social träning i att umgås och ta hänsyn till varandra. Boendemiljön blir därmed en viktig resurs för att skolans målsättning skall fullgöras. Medel för elevvårdsarbete och själavård ska avsättas.

Vi har en mycket restriktiv alkoholpolicy. Det är inte tillåtet att använda eller handskas med droger inom skolans område.