En kyrkomusiker under utbildning spelar orgel

Kyrkomusikerutbildning deltid/distans

Geijerskolan erbjuder kyrkomusikerutbildning på deltid/distans med individuell uppläggning. Du som t.ex. har en utbildning från musikhögskola kan normalt läsa in kyrkomusikerutbildningen på halvtid under tre eller fyra terminer. För dig som inte har någon musikutbildning tidigare kan vi erbjuda olika former av deltidsstudier, utbildningslängden beror då på hur stor del av kursen du läser per år.

För att få kyrkomusikerexamen ska du även ha gått Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker. Denna kan genomföras antingen som en kurs på heltid under en termin vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund eller genom att de pastoralteologiska utbildningsmomenten integreras i musikutbildningen på Geijerskolan som i så fall utökas med en termin. Svenska kyrkans grundkurs, som tidigare var ett obligatoriskt utbildningsmoment i kantorsutbildningen, ingår inte i den nya utbildningen.

Om du har examen från musikhögskola

Om du har musiklärarexamen eller annan utbildning från musikhögskola får du tillgodoräkna aktuella kurser från denna när du tar kyrkomusikerexamen (eventuellt måste vissa av musikhögskolans kurser kompletteras). Övriga kurser som ingår kyrkomusikerutbildningen kan man normalt läsa in genom halvtidsstudier under tre eller fyra terminer om man har tillräckliga förkunskaper. För att få ut kyrkomusikerexamen fordras dessutom den pastoralteologiska utbildningen (se ovan!).

Ämnen som sång, klassiskt pianospel, musiklära, gehör, musikhistoria, pedagogik och psykologi kan man normalt tillgodoräkna i sin helhet om man läst dem på musikhögskolan och de har motsvarande innehåll. Kurserna i satslära och ensembleledning behöver oftast kompletteras med en kyrkomusikalisk profildel. Liturgiskt orgelspel, solistiskt orgelspel, orgelkunskap är ämnen som man måste läsa i sin helhet.

När vi bestämt vilka ämnen på utbildningen du ska läsa schemalägger vi dem koncentrerat under veckan. Beroende på hur många kurser du valt koncentreras undervisningen till en eller två dagar per vecka. Om du har tillräckliga förkunskaper kan du normalt läsa in de aktuella kurserna under två eller tre terminer.

Om du inte har examen från musikhögskola

Om du inte har examen från musikhögskola eller motsvarande måste du normalt läsa in alla kantorsutbildningens ämnen. Även här kan vi erbjuda möjlighet till en individuell uppläggning av studierna. Beroende på hur många ämnen du vill läsa kan undervisningen på skolan koncentreras till en, två eller tre dagar per vecka. Den eller de dagar du är på skolan blir då fyllda med lektioner medan ditt föreberedelsearbete (övning och inläsning) får ske de dagar du är hemma. Utbildningens längd beror här på dina förkunskaper och hur stor del av kursen du läser in per termin.

Kyrkomusikerutbildningen ämnen

Följande ämnen ingår i kyrkomusikerutbildningen. Här anges även kursens omfattning och hur undervisningen är upplagd samt vilka ämnen som kan tillgodoräknas om man har examen från musikhögskola.

Ämne Upplägg Omfattning Kan tillgodo­räknas
Liturgiskt orgelspel Grupp 2-3 st 1 vt under hela utbildnings­tiden
Solistiskt orgelspel Individuell underv 1 vt under hela utbildnings­tiden
Ensemble­ledning vuxenkör Helklass 4 vt under hela utbildnings­tiden Beror på faktiska kunskaper
Ensemble­ledning barn- och ungdomskör Helklass Beror på faktiska kunskaper
Sång Individuell underv 1 vt under hela utbildnings­tiden Ja
Klassiskt pianospel Individuell underv 1 vt under hela utbildnings­tiden Ja
Brukspiano Individuell underv 1 vt under hela utbildnings­tiden Ja
Musiklära Ingår i satslära Ja
Gehör Grupp 3-4 st 1,5 vt under hela utbildnings­tiden Ja
Satslära Grupp 3-4 st 1,5 vt under hela utbildnings­tiden Helt eller delvis
Musikhistoria Helklass 2 vt under tre terminer Ja
Pedagogik och undervisnings­metodik Helklass/grupp 1 vt under två terminer Helt eller delvis
Orgelkunskap Helklass 2 vt under en termin
Teologi och gudstjänst *) Helklass 2 vt under hela utbildnings­tiden
Praktik I församling Administreras av ditt hemstift
Administration Helklass Seminarier

*) Teologi och gudstjänst är den del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning som du läser på Geijerskolan. Dessutom ingår tre studieveckor på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.

Om du har frågor om undervisningen uppläggning och utformning är du välkommen att höra av dig till skolan, info@geijerskolan.se eller 0552-30250.