Utvald bild

Miljöberättelse

Miljö, vad menar vi med det?

Naturmiljö, luft, mark, vatten, växter och djur, klimat, kulturmiljö…
Av Miljöbalkens portalparagraf framgår att vi ska ”främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”.
Häri finns ingen definition av begreppet miljö men med utgångspunkt från lagstiftningen och från riksdagens beslut om ett antal miljökvalitetsmål har vår hemkommun, Munkfors kommun, i sinÖversiktsplan 2013 formulerat:
– att användningen av vatten och mark inte får äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillgodose sina behov.
– att den bebyggda miljön bevaras och utvecklas.

På Geijerskolan har vi jobbat så här:

Renhållning och avfall

På Geijerskolans miljöstation sorteras alla restprodukter enligt det system som finns på den kommunala återvinningsstationen. Allt fler har blivit engagerade. Sorteringen av avfall är ett stort framsteg och ger positiv miljöpåverkan.

Uppvärmning av byggnader

Många byggnader uppvärmdes med olja och med el och det var inte miljövänligt. I dag är det pellets som gäller. Det är en stor miljövinst. Pellets bidrar inte till uppvärmning av atmosfären.

Elförbrukning

Med så många människor samlade på ett ställe stiger elförbrukning. Vi byter succesivt ut armaturer och strävar mot att elförbrukningen sjunker lite för varje år.

Vattenförbrukning

Vattenåtgången varierar med antalet som bor på internatet. Succesivt har vi installerat snålspolande duschar och toalettstolar när gamla tas ur bruk. Vi ska bli bättre på att undvika onödig förbrukning av vatten.

Pappersförbrukning

I undervisningen kopieras det mycket. Pappersåtgången kan sänkas genom ytterligare dubbelsidig kopiering. En positiv miljöeffekt i undervisningen är övergången från plastkopior till digitala bilder och att det sker en succesiv övergång till elektroniska dokument i stället för dokument på papper.

Matsalen och livsmedel

En stor resursåtgång gäller mat. Några profilprodukter är rättvisemärkta t.ex. kaffe, mjölk är kravmärkt. Bröd från ortens bageri serveras en gång i veckan. Vi strävar efter att öka den ekologiska andelen mat.

Transporter

Skolans läge gör att personaltransporter mestadels sker med bilar. Varor och annat material levereras till skolan i samband grossisternas ordinarie turer. Antalet längre tjänstresor för personalen är få och sker med kollektiva transportmedel.

Grönområden

Odlingslandskapet i Ransäter är av riksintresse. Här finns herrgårdar från 1600-talets bruksrörelse, jordbruksmark, kyrkobebyggelse och minnesgårdar över framstående personer från orten.
På Geijerskolan sköter vi grönytorna intensivt runt och mellan husen. Några grönområden slår vi en till två gånger per år för att hålla ytorna fria från sly och kraftigväxande örter.
Angränsande raviner är avsatta som nyckelbiotoper. Ner genom en sådan och en bit längs Ranån löper en kortare vandringsled, Troilistigen.
Två trädbeväxta ytor har under de senaste åren delvis avverkats och arbetats upp till hagmark. Resultatet har blivit en öppnare terräng och är ett sätt att motverka den tilltagande igenväxningen längs hela Klarälvdalen.
Att bevara och underhålla alléer och vårdträd har också fallit på Geijerskolans lott. Alltsedan år 2008 har en medveten föryngring av lönnallén pågått längs hela Allévägen. Ett stort antal trädindivider har fullgjort sin livscykel och vi står i dagsläget inför en omfattande restaureringsfas av allén. Arbetet kommer inte att försköna landskapet omedelbart men det är en konsekvens av det starka lagskydd som en allé har.

 

Avslutning

Genom att uppmärksamma miljöaspekter inom Geijerskolan och kommunicera detta utåt vill Geijerskolan påverka kursdeltagare, leverantörer och kollegor inom folkhögskolevärlden att på motsvarande sätt öka miljömedvetenheten och minska miljöpåverkan. Genom denna miljöberättelse vill Geijerskolan visa för allmänheten och andra intressenter att vi tar vårt miljöengagemang på största allvar.