bild Klarinettprofil

Klarinettprofil

På klarinettprofilen får du individuell undervisning i klarinett och ett biinstrument och har även möjlighet att spela med en framstående pianoackompanjatör. Du deltar i gemensamma lektioner, som förutom att man får spela inför varandra också innehåller moment som klarinettspelets hantverk och ergonomi, övningsmetodik, repertoarkännedom samt lyssning. Du får också spela i ensembler med klarinetter och även med andra instrument på skolan, exempelvis flöjt, gitarr, sång, piano, stråkar, orgel eller jazzensemble.

På Geijerskolan får du rika möjligheter att träna dig i att spela och uppträda såväl solistiskt som i ensemble. Förutom att spela på gemensam lektion får du framträda vid lunchmusik, på musikcaféer och musikaftnar, medverka i gudstjänster eller delta i offentliga konserter på och utanför skolan.

Förutom att du får spela en massa musik syftar utbildningen till att under handledning göra dig alltmer kompetent och självständig som klarinettist. Du tar själv ansvar för ditt lärande och får genom undervisningen verktyg som hjälper dig att bli uppmärksam på ditt eget spel. Din egen insats är naturligtvis avgörande för hur du lyckas – på Geijerskolans klarinettprofil har du möjlighet att få en avancerad utbildning.

Klarinettprofilen är därför lämplig för dig som redan vet att du vill satsa på en yrkesmässig framtid med musik, men passar också för dig som vill prova på att ägna ett år att ”på heltid” spela och utveckla dina färdigheter och kunskaper i klarinettspel.

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande på musiklinjen, oavsett profil, läser huvud- och biinstrument, gehörslära, satslära, musikhistoria, ensembleledning, kammarmusik, körsång och scenisk kommunikation. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

Antagningsprov klarinettprofil

Förkunskaper

För att bli antagen till musiklinjen skall du ha

  • grundläggande behörighet
  • tillräckliga förkunskaper på ditt instrument och i musikteori för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven måndag den 6:e april, tisdag den 7:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 8:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Huvudinstrument

Du skall spela minst två musikstycken från skilda stilepoker som du själv valt och förberett. A vista-prov kan förekomma.
Antagningen till Geijerskolan sker med utgångspunkt från provresultatet i huvudinstrument. Du behöver därför inte göra något prov i biinstrument.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

I antagningsproven till Geijerskolans musikutbildningar ingår ett skriftligt prov i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.

Målsättning för musiklinje – klarinettprofil på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagaren:

  • ha fördjupad klarinettkunskap och en breddad repertoar med verk ur olika stilepoker
  • ha utvecklat sin musikaliska gestaltningsförmåga
  • kunna framträda som solist eller i ensemble
  • kunna öva effektivare
  • vara väl förberedd inför antagningsprov till musikhögskolor.