Utvald bild

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Verksamhet som omfattas av planen

Utbildning i svenska för invandrare, SFI, på folkhögskolan Geijerskolan i Ransäter.

Ansvarig för planen

Rektor på Geijerskolan

Lagar och styrdokument

Förståelse och medmänsklighet

”Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”
(Läroplan för vuxenutbildningen 2012:101)

Utformningen av utbildningen

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” (Skollagen 2010:800, 1 kap., 5 §)

”I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:960).” (Skollagen 2010:800, 1 kap., 8 §)

 

Vision för likabehandling

SFI-undervisningen ska präglas av öppenhet, respekt och en positiv anda. På SFI på Geijerskolan finns människor från olika delar av världen. Alla kommer till skolan för att få kunskap. Vi respekterar varandra och arbetar tillsammans för att nå bra resultat.

Vi är alla olika. Vi respekterar varandras olikheter.
Vi tänker att alla människor är lika mycket värda och vi arbetar tillsammans i ett lag.

På Geijerskolan studerar du i en trivsam och vuxen folkhögskolemiljö med modern teknisk utrustning. Utöver studierna i svenska får du möjlighet att delta i flera av Geijerskolans gemensamma aktiviteter såsom friluftsdagar, konserter, utfärder, teaterbesök och föreläsningar. Vid gemensamma fikapauser och några festmåltider träffar du lärare, personal och andra elever som studerar på våra kurser. Du får också möjlighet att delta i speciellt utformade möten över språk- och kulturgränser vid återkommande språkaktiviteter.

Till dig som elev

Även hos dig som elev finns ett ansvar för att likabehandlingsplanen hålls. Som elev har du som ansvar att följa vår likabehandlingsplan och vår plan mot kränkande behandling. Som elev har du ansvar för att arbeta för tolerans och likabehandling på skolan.

Det innebär att

jag vill, får och kan vara delaktig i verksamheten
jag är tolerant inför olikheter
jag är förtrogen med och följer fattade beslut
jag är beredd och får möjligheter att utveckla min kompetens
jag ger andra konstruktiv feedback

Om du ser våld, hot eller kränkande behandling på skolan kan du känna dig trygg i att rapportera detta till en lärare.

Som elev kan du förvänta dig av oss

att vi bemöter dig med respekt
att vi bryr oss om dig
att vi kommer att hjälpa dig som råkar illa ut på skolan
att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkande tilltal
att vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt

Vi förväntar oss av dig som elev

att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut
att du använder ett vårdat språk
att du bemöter alla andra med respekt
att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse
att du arbetar på lektionerna och diskuterar undervisningen med dina lärare

 

Delaktighet

Elevernas delaktighet

Två gånger om året (i april och oktober) svarar eleverna på en elevenkät med frågor kring bl.a. kränkning, verksamhetens utformning och fysiska miljö. Eleverna ska alltid känna att det finns lärare som lyssnar på åsikter om verksamheten och upplevelse av otrygghet och ohälsa, och trygghet och hälsa.  Kartläggning av risker och diskriminering på skolan sker en gång varje år i maj, där elever från SFI deltar tillsammans med lärare och rektor i ett kartläggningsmöte. Att få eleverna mer delaktiga i utförandet av planen är ett kontinuerligt arbete.

Personalens delaktighet

All personal deltar i upprättandet av likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. Personal deltar vid kartläggning av diskriminering på skolan. Vid SFI på Geijerskolan ingår samtliga lärare i likabehandlingsgruppen (LGB) och arbetar för att planen ska upprätthålls. När kränkande behandling uppdagats tas detta upp på ett personalmöte. Rektor leder gruppens arbete och fördelar uppgifter inom gruppen. Rektor är dokumentationsansvarig. Om det uppdagas kränkande behandling ska detta rapporteras till huvudmannen Munkfors kommun inom en månad. En redovisning av arbetet med likabehandlingsplanen ska göras till Munkfors kommun en gång per år i september.

Förankring av planen

Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling ska vara känd av personal och elever vid SFI. Eleverna ska informeras om planen och innehållet i den då de påbörjar sina studier vid Geijerskolan. Diskussioner om skolans värdegrund planeras kontinuerligt in i den fortlöpande undervisningen samt behandlas två gånger per år (i april och oktober) i ett speciellt tema som berör likabehandling och tolerans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling finns publicerade på Geijerskolans hemsida under SFI.

Definitioner av vikt

Etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung.

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell, heterosexuell läggning samt transpersoner.

Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga, till exempel som följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födelsen eller har uppstått därefter alternativt kan förväntas uppstå.

Trakasserier: ett uppträdande som kränker en elev och som har samband med något av följande: etnisk tillhörighet (etniska trakasserier), religion eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning), sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning), funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder), kön (trakasserier på grund av kön), eller är av sexuell natur (sexuella trakasserier).

Annan kränkande behandling: ett uppträdande som kränker en elev. Kränkningarna kan vara av fysisk (t.ex. knuffar och slag), verbal (t.ex. svordomar, könsord och hot), psykosocial (t.ex. utfrysning och ryktesspridning) eller bildburen (t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, sms och mms) karaktär.

Mobbning: En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under en längre tid, blir utsatt för kränkande behandling från en eller flera personer.

Främjande insatser

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning

Mål
Eleverna ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär samt känna till olika religioner.
Eleverna ska förstå vikten av religionsfrihet i Sverige.

Insats
Lärarna använder sig av läsförståelseuppgifter kring olika religioner i sin undervisning samt diskuterar olika religioner. Lärarna uppmärksammar elevernas högtider, fester och traditioner.
Lärarna arbetar två gånger per år (i april och oktober) med tema likabehandling, varvid likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning diskuteras i klasserna.

Ansvarig
Ansvarsläraren i respektive klass.

Främja likabehandling för förståelse om sexuell läggning

Mål
Öka förståelsen och acceptansen för olika sexuella läggningar. Eleverna ska förstå vikten av acceptans inför människors olika sexuella läggningar och inse att homo, bi och heterosexualitet inte är ett karaktärsdrag människor väljer.

Insats
I undervisningen använder läraren speciellt framtaget material. Med hjälp av materialet
uppstår diskussioner i vilka man diskuterar olika sexuella läggningar.
Läraren informerar om Sveriges lagar kring diskriminering beroende av homo, bi och heterosexualitet.
Lärarna arbetar två gånger per år (i april och oktober) med tema likabehandling, varvid likabehandling oavsett sexuell läggning diskuteras i klasserna.

Ansvarig
Ansvarsläraren i respektive klass.

Främja likabehandling utifrån kön

Mål
Inom vuxenutbildningen SFI på Geijerskolan ska alla uppleva att de bemöts likvärdigt oavsett kön.

Insats
Lärarna jobbar kontinuerligt med jämställdhetsfrågor i undervisningen på olika sätt, exempelvis med hjälp av speciellt framtaget material.
Lärarna arbetar två gånger per år (i april och oktober) med tema likabehandling, varvid likabehandling oavsett könstillhörighet diskuteras i klasserna.

Ansvarig
Ansvarsläraren i respektive klass.

Främja likabehandling avseende etnisk tillhörighet och religionstillhörighet

Mål
Nolltolerans mot etniska trakasserier. Eleverna ska kunna arbeta och samverka tillsammans med människor från olika etniska grupper och med olika religioner.

Insats
Lärarna arbetar aktivt med att uppmärksamma alla etniska grupper och skapa förståelse för varandra.
Lärarna arbetar två gånger per år (i april och oktober) med tema likabehandling, varvid likabehandling oavsett etnisk tillhörighet diskuteras i klasserna.

Ansvarig
Ansvarsläraren i respektive klass.

Främja likabehandling för förståelse för funktionsnedsättning

Mål
Öka förståelsen för personer med funktionsnedsättning.

Insats
Lärarna arbetar två gånger per år (i april och oktober) med tema likabehandling, varvid likabehandling av människor med eller utan funktionsnedsättning diskuteras i klasserna. Härvid beskrivs även olika funktionsnedsättningar och den hjälp som finns att få från samhället och de hjälpmedel som finns.

Ansvarig
Ansvarsläraren i respektive klass.

Främja likabehandling avseende ålder

Mål
Alla på skolan ska uppleva att de bemöts likvärdigt oavsett ålder. Uppföljning sker via elevenkät och elevsamtal.

Insats
Lärarna arbetar kontinuerligt och aktivt med jämlikhetsfrågor i undervisningen.
Lärarna arbetar två gånger per år (i april och oktober) med tema likabehandling, varvid likabehandling oavsett ålder diskuteras i klasserna.

Ansvarig
Ansvarsläraren i respektive klass.

Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring

Kartläggning av problemområden

Ett kartläggningsmöte äger rum en gång om året, i maj, där en grupp bestående av personal och elever gemensamt diskuterar kränkning och diskriminering på skolan, samt hur detta kan förebyggas och undvikas.
Två gånger om året (i april och oktober) svarar eleverna på en elevenkät med frågor kring bl.a. kränkning, verksamhetens utformning och fysisk arbetsmiljö.
Två gånger om året (i oktober och i april) arbetar lärarna med tema likabehandling, varvid likabehandling oavsett – etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, kön, ålder eller annan orsak diskuteras.
Lärare arbetar aktivt med jämlikhetsfrågor, när så de kommer upp som en del i den ordinarie undervisningen.
Lärare finns ständigt närvarande för att fånga upp tendenser och stämning i elevgrupperna, liksom är hörsamma om det är elever som vill tala om trygghet/hälsa eller otrygghet/ohälsa och därigenom eventuella kränkningar på skolan.