Studeranderättslig standard

Geijerskolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättliga råd, FSR. Skolan ska ge information om verksamhet och förutsättningar för studier. Förekomst och innehåll i den studeranderättsliga standarden ges i detta dokument och i andra dokument här på Geijerskolans webbplats.

Geijerskolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättliga råd, FSR. Skolan ska ge information om verksamhet och förutsättningar för studier. Förekomst och innehåll i den studeranderättsliga standarden ges i detta dokument och i andra dokument här på Geijerskolans webbplats.

Information om nedanstående punkter finns i detta dokument:

 • Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
 • Studerandeinflytande
 • Antagningsprinciper och antagningsprocess
 • Tillgängligheten för studerande med funktionsnedsättning
 • Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska
 • Rapporteringssystem till CSN
 • Frånvaroregler
 • Klagomål på studiesituationen/Att göra en anmälan till FSR
 • Riktlinjer för disciplinära åtgärder för studerande vid Geijerskolan

Information om nedanstående punkter finns i andra dokument här på Geijerskolans webbplats:

 • Huvudmannens profil och Statens syfte med folkbildning
 • Mål med kursen. (V.g se resp. kurs/utbildning)
 • Avgifter och kostnader under studietiden
 • Studieomdöme, behörigheter och kursintyg
 • Drogpolicy

I samband med kursens start sker genomgångar dels tillsammans, dels kursvis. Foldern Information för studerande innehåller ändamålsenlig information för kommande läsår.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

Rådet har till uppgift att stärka de folkhögskolestuderandes rättsliga ställning. Detta görs genom en kanslifunktion som ger stöd till folkhögskolorna i arbetet med de studeranderättsliga frågorna och ger information om hur det studeranderättsliga arbetet är organiserat inom folkhögskolan. FSR består också av ett rättsligt råd med företrädare för medlemsorganisationerna RIO och SKL, företrädare för de studerande och med en oberoende jurist som ordförande.

Studerande vid folkhögskolekurser som är längre än femton dagar kan vända sig till FSR i tvister om frågor som omfattas av FSR:s uppdrag:

 • Information innan den studerande är antagen
 • Information vid kursstart
 • Deltagarinflytande och studeranderätt
 • Avgiftsfri undervisning
 • Intyg
 • Om en kurs upphör eller ställs in
 • Utvärdering
 • Försäkringar
 • Disciplinära åtgärder
 • Arkiv- och sekretessregler

Det är folkhögskolornas styrelser som är ytterst ansvariga för verksamheten på skolan. När FSR tar sig an ett ärende prövas hanteringen av det mot folkhögskolans egna uppställda regler och villkor.

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

Studerandeinflytande

I början av läsåret väljs ett kursråd med representanter från alla linjer. I kursrådet finns även personal från skolans sida. I kursrådet kan olika frågor diskuteras, men främst handlar det om boende och internat, fritidsaktiviteter, utrustning etc.
Kursrådet har en viktig roll i informationsutbyte mellan deltagare och personal.

I läsårets början väljer de studerande också ett elevråd med ordförande, sekreterare och kassör. Ofta väljs också en festkommitté. De studerande utser två representanter, en ordinarie och en suppleant som får delta i styrelsens sammanträden.

Olika typer av avstämningar och utvärderingar, muntliga och skriftliga genomförs under läsåret. Du som studerande har möjlighet att påverka kursens uppläggning och innehåll.

Förutom det ovan nämnda sker mycket informellt inflytande i samtal mellan kursdeltagare och lärare, husmor, rektor m fl. Geijerskolan är en liten och tillgänglig folkhögskola. Det är lätt att få kontakt med olika berörda personer och möjligheten att påverka är stor.

Antagningsprinciper och antagningsprocess

Geijerskolans kursinriktningar har olika antagningsprocesser beroende på vilken kursinriktning det gäller.

Beskrivning av musikutbildningarnas antagningsprov framgår av respektive utbildnings kursbeskrivning. För beskrivning av ansöknings-/antagningsvillkor se avsnittet kursfakta för respektive utbildning.

Ansökningsvillkoren för övriga utbildningar framgår under avsnittet kursfakta för respektive kursinriktning.

Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning

Geijerskolan tar varje år emot personer med funktionsnedsättning men har ingen särskild kursprofil för viss typ av funktionshinder utan hänvisar då till andra skolor. Varje år studerar dock ett antal personer på olika linjer med skilda typer av funktionsnedsättning. Geijerskolan ligger i en vacker lantlig miljö. Nästan alla hus och lokaler ligger i markplan och är väl anpassade för t.ex. rullstolsbundna. Skolans boendeform med internatet ger också förutsättning för att studerande möts utanför undervisningen. Den sociala samvaron har betydelse för personlig mognad och inlärning.

Pedagogiska stödåtgärder

En lugn studiemiljö, små studiegrupper, bra bemötande och en beständig personalgrupp ger bra förutsättning för studier för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Exempel på stödåtgärder vi kan erbjuda är extra undervisning och uppläggning och planering av studierna. Den pedagogiska verksamheten sker i integrerade grupper. På Geijerskolan finns olika nivåer i SFI-kurser.

Rapporteringssystem till CSN

När det gäller studerande på folkhögskola under 20 år rapporteras det särskilt till CSN så att studiemedel, bidragsdelen, kan utbetalas.

Därefter skriver Geijerskolan under studieförsäkran/intyg, att den studerande har börjat studera och är registrerad på den skola och utbildning, under den studieperiod och i den omfattning som är angivet på dokumentet för studieförsäkran/intyg.

Vid uppmaning från CSN intygar Geijerskolan fullgjort studieresultat. (Gäller ansökan om studiemedel vid fortsatta studier).

Geijerskolan informerar den studerande om CSN:s regler och hur frånvaro på skolan påverkar möjligheterna till studiemedel. En kontinuerlig uppföljning av frånvaron sker tillsammans med kursansvarig lärare. Om den studerande trots detta har för hög frånvaro och därmed inte läser på full studietakt rapporteras det till CSN.

Frånvaroregler

Om du är frånvarande från undervisningen mer än 15% får du inget studieomdöme eller kursintyg. Om du är frånvarande från undervisningen i ett enskilt ämne mer än 20% stryks ämnet från kursintyget. En kontinuerlig uppföljning av frånvaron sker tillsammans med kursansvarig lärare.

I särskilda fall kan lärare och kursdeltagare överenskomma om fullgörandet av arbetsuppgifter varvid frånvaro inte ska markeras.

Klagomål på studiesituationen/Att göra en anmälan till FSR

Om man är missnöjd med sin studiesituation ska man i första hand vända sig till kursansvarig lärare/mentor och därefter till rektor.
Är man missnöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet kan detta överklagas till Geijerskolans styrelse.

Ytterst kan tvister inom denna standards områden hänskjutas till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Anmälan ska ha kommit in senast inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

Kontakt FSR:
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Box 380 74
100 64 Stockholm
Tel: 08 – 412 48 00
E-post: fsr@folkbildning.net

Riktlinjer för disciplinära åtgärder för studerande vid Geijerskolan

Riktlinjerna är antagna av styrelsen 2011-05-31 och skall ligga till grund för handläggning av ärenden där elever missbrukar skolans förtroende och bryter mot dess värdegrund och regler.

 • Alla studerande får såväl muntlig som skriftlig information om policy och regler som gäller på Geijerskolan. Alla studerande undertecknar ett drogkontrakt och boende på internatet undertecknar ett hyresavtal.
 • Om det klart framgår att kursdeltagare vid Geijerskolan inte respekterat skolans alkohol- och drogpolicy, uppträtt hotfullt eller trakasserat andra eller på annat sätt brutit mot skolans värdegrund och riktlinjer kallas kursdeltagaren till samtal med skolledningen. Beslut om disciplinära åtgärder fattas av rektor.
 • Disciplinära åtgärder är skriftlig varning, avstängning eller avskiljning. Avstängning innebär att kursdeltagaren under en viss bestämd tid inte får delta i undervisningen eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. Avskiljning innebär att kursdeltagaren avslutar utbildningen och lämnar Geijerskolan.
 • Den som nyttjar eller på annat sätt handskas med narkotika, narkotikaklassade läkemedel, anabola steroider och andra droger i syfte att uppnå effekter som liknar de som fås vid användning av narkotika avskiljs från skolan med omedelbar verkan.
 • Om skriftlig varning utfärdats eller avstängning verkställts, men kursdeltagaren trots detta ändå inte följer riktlinjerna, avskiljes kursdeltagaren från Geijerskolan.
  Vid samtal med kursdeltagare som åsidosätter skolans riktlinjer skall det alltid utöver rektor finnas minst en person från personalen. Den berörda studerande ska också ges möjlighet att låta en studeranderepresentant vara närvarande.
 • Kursdeltagare har rätt att överklaga beslut om avvisning till skolans styrelse inom tre veckor efter det att skriftligt beslut fattats om avvisning och även till Folkhögskolornas Studeranderättsliga råd (FSR). Under tiden för överklagandet vistas ej kursdeltagaren på Geijerskolan.