IT-policy

Skolan har ett antal datorer som kan disponeras under skolans öppettider.

Definition

Med IT avses utnyttjande av datorutrustning och infrastruktur (interna och externa nät, även internatets nät) för hantering och bearbetning av information.

Standard

All verksamhet relaterat till skolarbete har förtur framför datorutnyttjande av privat karaktär.

Av skolan utsedd behörig personal är ensamt ansvarig avseende installation och konfiguration av all IT-relaterad hård- och mjukvara med undantag för personlig utrustning i rummen på internatet.

Säkerhet

Skolan har ett antal datorer som kan disponeras under skolans öppettider.
Användaren är ansvarig för att datorer och kringutrustning inte skadas. Användaren får inte installera program eller ändra konfiguration på någon av skolans datorer.
Användaren ska se till att arbetsmaterial och portabelt datormedia, till exempel USB-minnen eller CD-skivor inte lämnas kvar på arbetsplatsen efter avslutat arbete.
Användaren får inte på något sätt förändra antivirussystemets skyddsfunktion i skolans datorer.
Allt material som används från externt datormedia (t.ex. USB-minne) eller laddas ner från Internet ska antivirusskannas innan det får användas.

Studerandes datorer ska ha ett antivirussystem installerat som uppdateras dagligen.
Det är inte tillåtet att använda internatets nät för att sätta upp webserver, webhotell e.d.

Endast behörig personal har tillträde till skolans serverrum.

Etik

OBS! Etikreglerna gäller även internatets nät och anslutna datorer/enheter.

Geijerskolan tillåter inte att material hanteras i IT-systemet som är av olaglig, rasistisk, pornografisk, diskriminerande, nedsättande, kränkande eller förtalande karaktär.
Det är inte tillåtet att använda utrustningen för brott mot upphovsrätt eller kopieringsskydd eller orsaka intrång på varumärke eller handelsnamn (gäller bland annat men är inte begränsat till musik och film via Internet).
Det är inte tillåtet att sprida massutskick av e-post, så kallad spam.
Det är inte tillåtet att begå dataintrång eller att skaffa sig tillträde till andras material eller kommunikation.

Rapportera

Rapportera incidenter som felaktig eller förstörd utrustning, virusmeddelande eller annat fel avseende IT-systemet snarast till ansvarig personal.

Backupansvar

Alla användare är personligen ansvariga för att utföra backup avseende personliga dokument och filer. Skolan tar inget ansvar för personligt material som ligger på skolans datorer/servrar.

Åtgärder vid tillbud

Lämpliga disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot användare som konstateras ha använt IT-systemet på ett förbjudet sätt, till exempel kortare eller längre tids avstängning ifrån IT-systemet. Olagliga handlingar kommer att polisanmälas. Missbruk eller avsiktlig förstörelse av datorer och/eller nät, kan medföra skadeståndskrav från skolan.

Skolan förbehåller sig rätten att när som helst, enligt eget oberoende beslut och utan varsel, till sin helhet eller till en del, upphäva, ändra eller tills vidare upphäva denna policy.